Regulamin Realizacji Programów Rozwoju Osobistego

 

 I. Organizator programów rozwoju osobistego

 1. Organizatorem programów rozwoju osobistego jest Instytut Rozwoju MS Sp. z o.o., ul. Czarnoleska 33, 64-100 Leszno. Wpisany do KRS nr 0000647838, NIP: 6972326637 REGON: 365393637. Powyższy adres jest również adresem do korespondencji.

 

II. Programy Rozwoju Osobistego

 1. Firma Instytut Rozwoju MS Sp. z o.o. organizuje z należytą starannością programy rozwoju osobistego, w terminach szczegółowo opisanych w ofercie na stronie internetowej www.maszwsobiemoc.pl/kalendarz oraz w zakładce oferta.

 

 

III. Zgłoszenie uczestnictwa

 1. Zgłoszenie uczestnictwa do któregokolwiek programu rozwoju osobistego: warsztat, sesja coachingowa, Akademia Coachingu czy innego, należy przesłać do Instytutu Rozwoju MS Sp. z o.o. drogą mailową na adres biuro@maszwsobiemoc.pl korzystając z formularza umieszczonego na stronie www.maszwobiemoc.pl lub formularza przesłanego bezpośrednio na skrzynkę mailową klienta.
 2. W przypadku warsztatów zgłoszenia przyjmujemy najpóźniej do 1 dnia roboczego przed ich rozpoczęciem (liczy się data wpływu zgłoszenia do Instytutu Rozwoju MS Sp. z o.o.). Po upływie tego terminu zgłoszenie uczestnictwa jest dopuszczalne na podstawie uprzedniego telefonicznego uzgodnienia z Instytutem Rozwoju MS Sp. z o.o. oraz przesłania wypełnionego formularza zgłoszenia.

 

IV. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego – rezygnacja z uczestnictwa w programie rozwoju osobistego

 1. Rezygnację z uczestnictwa w którymkolwiek programie rozwoju osobistego należy zgłosić w Instytucie Rozwoju MS Sp. z o.o. mailowo lub telefonicznie.
 2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie do 7 dni roboczych przed datą rozpoczęcia programu w formie telefonicznej lub pisemnej (liczy się data wpływu oświadczenia o odstąpieniu od umowy w formie pisemnej do Instytutu Rozwoju MS Sp. z o.o.) Zamawiającemu przysługuje zwrot uiszczonej opłaty w całości. W przypadku otrzymania przez Instytut Rozwoju MS Sp. z o.o. oświadczenia o rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż 4 dni robocze licząc od daty rozpoczęcia szkolenia, nie później jednak niż na 3 dni robocze przed datą rozpoczęcia programu, Zamawiającemu przysługuje zwrot uiszczonej opłaty w wysokości 50%. Kwota uiszczonej opłaty zostaje pomniejszona o faktyczne koszty poniesione przez Instytut Rozwoju MS Sp. z o.o. w związku z organizacją programu rozwoju osobistego.
 3. Zamawiający wyraża zgodę na to, że w przypadku rezygnacji z programu przez Zamawiającego później niż na 3 dni robocze przed datą rozpoczęcia programu lub nie wzięcia w nim udziału Instytut Rozwoju MS Sp. z o.o. zachowuje prawo do pełnego wynagrodzenia – ceny za program rozwoju osobistego.

 

V. Zmiana terminu szkolenia

 1. W przypadku odwołania któregokolwiek programu rozwoju osobistego przez Instytut Rozwoju MS Sp. z o.o., według wyboru Zamawiającego, Instytut Rozwoju MS Sp. z o.o. zwróci wpłaconą kwotę w całości lub przeprowadzi program w innym wskazanym przez siebie terminie, wcześniej uzgodnionym z klientem.

 

VI. Sytuacje nieprzewidziane

 1. W przypadku wystąpienia przyczyn losowych Organizator ma prawo:
 • do zmiany terminu programu lub jego odwołania. W wypadku odwołania programu Organizator informuje o tym fakcie Zamawiającego. Informacja dotycząca odwołania programu przesyłana jest na adres e-mail Zamawiającego lub przekazywana telefonicznie. Organizator w porozumieniu z Zamawiającym ustala kolejny termin programu. Nowy termin programu wymaga mailowo potwierdzenia przez Zamawiającego. W przypadku odwołania lub zmiany terminu programu i nie wyrażenia zgody przez Zamawiającego na nowy termin programu, Zamawiający zachowuje prawo do żądania zwrotu wpłaconej kwoty,
 • do wyznaczenia w porozumieniu z Zamawiającym równoważnego zastępstwa osoby wykładowcy/trenera,
 • do zmiany w porozumieniu z Zamawiającym miejsca programu.

VII. Ceny programów rozwoju osobistego i warunki płatności

 1. Ceny programów rozwoju osobistego obejmują: koszt trenera, wykładowcy, materiały szkoleniowe, certyfikat, zaświadczenie, koszt posiłków (przerwy na kawę, lunch).
 2. Ceny programów rozwoju osobistego podane są w złotych polskich.
 3. Płatność za programy odbywa się na podstawie:
 • formularza zgłoszeniowego,
 • umowy, w której zawarto szczegółowe warunki płatności.

Płatność może odbyć się przelewem na rachunek bankowy Instytut Rozwoju MS Sp. z o.o. lub gotówką w siedzibie firmy.

 1. Każdorazowo za wykonaną usługę Instytut Rozwoju MS Sp. z o.o. wystawia klientowi fakturę VAT. Instytut Rozwoju MS Sp. z o.o. jest podatnikiem podatku od towarów i usług, a każda usługa jest opodatkowana podatkiem VAT w wysokości 23%.

VIII. Rabaty

 1. Dla grup i stałych partnerów proponujemy atrakcyjne bonifikaty. Udzielane rabaty nie sumują się oraz nie można ich łączyć z innymi promocjami. Rabat nie może być zamieniony na gotówkę. W przypadku programów wewnętrznych, dla grup zamkniętych obowiązują indywidualne ustalenia.
 2. Instytut Rozwoju MS Sp. z o.o. realizuje dla swoich klientów program lojalnościowy „MOCno osobista karta rozwoju”. Szczegółowy zakres tego programu wraz z jego Regulaminem dostępny jest na stronie https://maszwsobiemoc.pl/karta

IX. Ochrona danych osobowych

Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 133 z dnia 29 października 1997 roku poz. 833.) Instytut Rozwoju mS Sp. z o.o. nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Zamawiającego (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mailowy, data urodzenia) traktowane są jako informacje w najwyższym stopniu poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Zamawiającym a Instytutem Rozwoju MS Sp. z o.o.

 

X. Prawa autorskie

Wszystkie programy dostępne w Instytucie Rozwoju MS Sp. z o.o. są chronione prawem autorskim. Kopiowanie udostępnianych materiałów lub ich nagrywanie oraz przekazywanie ich osobom trzecim jest nielegalne oraz podlega odpowiedzialności karnej opisanej w ustawie o Prawie autorskim (ustawa z 4 lutego 1994 r. tekst jednolity z 2006 r.).

 

XI. Reklamacje

 1. Zamawiający ma prawo do składania reklamacji dotyczących usług świadczonych przez Instytut Rozwoju MS. Sp. z o.o. w terminie 14 dni kalendarzowych od daty zakończenia programu rozwoju osobistego.
 2. Reklamacje usług można zgłaszać́ w formie pisemnej listem poleconym na adres Instytut Rozwoju MS Sp. z o.o., ul. Czarnoleska 33, 64-100 Leszno lub drogą mailową na adres reklamacje@maszwsobiemoc.pl najpóźniej w terminie 14 dni kalendarzowych od daty zakończenia programu rozwoju osobistego.
 3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:
  a) nazwę firmy oraz imię̨ i nazwisko uczestnika;
  b) adres siedziby firmy/adres zamieszkania uczestnika programu;
 4. c) przedmiot reklamacji (nazwa usługi, termin i miejsce realizacji itp.);
  d) uzasadnienie merytoryczne i formalne reklamacji;
  e) oczekiwania uczestnika wobec Instytutu Rozwoju MS Sp. z o.o.
 5. Zgłoszone reklamacje zostaną rozpatrzone nie później niż w ciągu 21 dni roboczych liczonych od momentu otrzymania przez Instytut informacji o powstałej nieprawidłowości. Decyzja dotycząca reklamacji z ewentualną propozycją rekompensaty, w przypadku gdy reklamacja jest zasadna, zostanie przesłana mailowo oraz poczta tradycyjną lub osobiście przekazana klientowi.
 6. Instytut Rozwoju MS Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpatrzenia, jeżeli reklamacja zostanie złożona po przekroczeniu terminu o którym mowa w par. XI pkt 1 lub jeśli wynikać́ będzie ona z nieznajomości postanowień niniejszego Regulaminu.
 7. Jeżeli zgłoszenie reklamacyjne nie będzie zawierało wszystkich informacji wskazanych w par. XI pkt 3 Instytut Rozwoju MS Sp. z o.o. wyznaczy Zamawiającemu termin 7 dni na złożenie poprawnego zgłoszenie reklamacyjnego.

 

XII Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.