Regulamin Realizacji Programów Rozwoju Osobistego

 I. Organizator programów rozwoju osobistego

 1. Organizatorem programów rozwoju osobistego jest Instytut Rozwoju MS Sp. z o.o., ul. Czarnoleska 33, 64-100 Leszno. Wpisany do KRS nr 0000647838, NIP: 6972326637 REGON: 365393637.
 2. Powyższy adres jest również adresem do korespondencji.

II. Programy Rozwoju Osobistego

 1. Programy rozwoju osobistego – usługi szkoleniowe i doradcze, inaczej nazywane usługami rozwojowymi.
 2. Usługi szkoleniowe – szkolenia, warsztaty i kursy rozwoju osobistego.
 3. Forma zdalna –  z dniem 30.03.2020 Instytut Rozwoju usługi szkoleniowe mogą być realizowane w formy zdalnej za pośrednictwem platform do tego dedykowanych.
 4. Usługi doradcze – sesje coachingowe, konsultacje.
 5. Instytut Rozwoju MS Sp. z o.o. organizuje z należytą starannością programy rozwoju osobistego, w terminach szczegółowo opisanych w ofercie na stronie internetowej www.maszwsobiemoc.pl . 
 6. Instytut Rozwoju MS Sp. z o.o. w prowadzonej działalności gospodarczej stosuje zasadę uczciwej konkurencji i zasadę równości, czyli równego traktowania.
 7. Instytut Rozwoju MS Sp. z o.o. jest członkiem Polskiej Izby Firm Szkoleniowych.
 8. Instytut Rozwoju MS Sp. z o.o. jest instytucją szkoleniową stosującą standardy usług szkoleniowo-rozwojowych Polskiej Izby Firm Szkoleniowych – SUS 2.0.
 9. Instytut Rozwoju MS Sp. z o.o. posiada wpis w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych od nr 2.30/00012/2017.
 10. Instytut Rozwoju MS Sp. z. o.o. jest instytucją wpisaną wpisaną do Bazy Usług Rozwojowych, mającą uprawnienia do organizacji usług rozwojowych z dofinansowaniem w ramach środków publicznych.

III. Zgłoszenie uczestnictwa

 1. Zgłoszenie uczestnictwa do któregokolwiek programu rozwoju osobistego należy przesłać do Instytutu Rozwoju MS Sp. z o.o. drogą mailową na adres biuro@maszwsobiemoc.pl korzystając z formularza przesłanego.
 2. W przypadku warsztatów zgłoszenia przyjmujemy najpóźniej do 1 dnia roboczego przed ich rozpoczęciem (liczy się data wpływu zgłoszenia do Instytutu Rozwoju MS Sp. z o.o.). Po upływie tego terminu zgłoszenie uczestnictwa jest dopuszczalne na podstawie uprzedniego telefonicznego uzgodnienia z Instytutem Rozwoju MS Sp. z o.o. oraz przesłania wypełnionego formularza zgłoszenia.

IV. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego –

rezygnacja z uczestnictwa w programie rozwoju osobistego

 1. Rezygnację z uczestnictwa w którymkolwiek programie rozwoju osobistego należy zgłosić w Instytucie Rozwoju MS Sp. z o.o. mailowo lub telefonicznie.
 2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie do 7 dni roboczych przed datą rozpoczęcia programu w formie telefonicznej lub pisemnej (liczy się data wpływu oświadczenia o odstąpieniu od umowy w formie pisemnej do Instytutu Rozwoju MS Sp. z o.o.) Zamawiającemu przysługuje zwrot uiszczonej opłaty w całości. W przypadku otrzymania przez Instytut Rozwoju MS Sp. z o.o. oświadczenia o rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż 4 dni robocze licząc od daty rozpoczęcia szkolenia, nie później jednak niż na 3 dni robocze przed datą rozpoczęcia programu, Zamawiającemu przysługuje zwrot uiszczonej opłaty w wysokości 50%. Kwota uiszczonej opłaty zostaje pomniejszona o faktyczne koszty poniesione przez Instytut Rozwoju MS Sp. z o.o. w związku z organizacją programu rozwoju osobistego.
 3. Zamawiający wyraża zgodę na to, że w przypadku rezygnacji z programu przez Zamawiającego później niż na 3 dni robocze przed datą rozpoczęcia programu lub nie wzięcia w nim udziału Instytut Rozwoju MS Sp. z o.o. zachowuje prawo do pełnego wynagrodzenia – ceny za program rozwoju osobistego.

V. Zmiana terminu szkolenia

 1. W przypadku odwołania któregokolwiek programu rozwoju osobistego przez Instytut Rozwoju MS Sp. z o.o., według wyboru Zamawiającego, Instytut Rozwoju MS Sp. z o.o. zwróci wpłaconą kwotę w całości lub przeprowadzi program w innym wskazanym przez siebie terminie, wcześniej uzgodnionym z klientem.

VI. Sytuacje nieprzewidziane

 1. W przypadku wystąpienia przyczyn losowych Organizator ma prawo:
 • do zmiany terminu programu lub jego odwołania. W wypadku odwołania programu Organizator informuje o tym fakcie Zamawiającego. Informacja dotycząca odwołania programu przesyłana jest na adres e-mail Zamawiającego lub przekazywana telefonicznie. Organizator w porozumieniu z Zamawiającym ustala kolejny termin programu. Nowy termin programu wymaga mailowo potwierdzenia przez Zamawiającego. W przypadku odwołania lub zmiany terminu programu i nie wyrażenia zgody przez Zamawiającego na nowy termin programu, Zamawiający zachowuje prawo do żądania zwrotu wpłaconej kwoty,
 • do wyznaczenia w porozumieniu z Zamawiającym równoważnego zastępstwa osoby wykładowcy/trenera,
 • do zmiany w porozumieniu z Zamawiającym miejsca programu.

VII. Ceny programów rozwoju osobistego i warunki płatności

 1. Ceny programów rozwoju osobistego obejmują: koszt trenera, wykładowcy, materiały szkoleniowe, certyfikat, zaświadczenie.
 2. Ceny programów rozwoju osobistego podane są w złotych polskich.
 3. Płatność za programy odbywa się na podstawie:
 • formularza zgłoszeniowego,
 • umowy, w której zawarto szczegółowe warunki płatności

Płatność może odbyć się przelewem na rachunek bankowy Instytut Rozwoju MS Sp. z o.o. lub gotówką w siedzibie firmy.

 1. Każdorazowo za wykonaną usługę Instytut Rozwoju MS Sp. z o.o. wystawia klientowi fakturę VAT. Instytut Rozwoju MS Sp. z o.o. jest podatnikiem podatku od towarów i usług, a każda usługa jest opodatkowana podatkiem VAT w wysokości 23%. Kwota opłaty jest zwiększana o podatek VAT.
 2. Klientowi przysługuje zwolnienie z podatku VAT w przypadku, gdy usługa rozwojowa jest finansowana ze środków publicznych w co najmniej 70% zgodnie z treścią paragrafu 3 ust.1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20.12.2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz.U. z 2015 poz 736).

VIII. Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:

1. Administratorem danych wskazanych w umowie jest Instytut Rozwoju MS Sp. z o.o. z siedzibą ul. Czarnoleska 33 w 64-100 Leszno, adres e-mail: biuro@maszwsobiemoc.pl, tel. +48 534 599 235.

2. Administrator danych przetwarza dane osobowe Klientów, aby:

 • zrealizować w sposób należyty wszystkie obowiązki lub uprawnienia wynikające z łączącej strony umowy na usługę rozwojową,
 • zrealizować obowiązki lub uprawnienia wynikające z przepisów prawa dotyczące umowy na usługę rozwojową,
 • dochodzić ewentualnych roszczeń.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Klientów jest:

 • konieczność realizacji przez Administratora danych obowiązków i uprawnień wynikających z umowy zawartej między stronami – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
 • prawnie uzasadniony interes Administratora danych realizowany przez Administratora danych lub osobę trzecią – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

3. Odbiorcy danych.

Dane osobowe Klientów będą przekazywane:

 • pracownikom upoważnionym przez Administratora danych,
 • podmiotom, które w imieniu Administratora danych mogą realizować cele dot. umowy, tj. w szczególności podmiotom:
 •  biuro rachunkowe,
 •  kancelarii prawnej,

będą dokonywać przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO na wyraźne udokumentowane polecenie Administratora danych.

4. Okres przechowywania danych osobowych.

Dane osobowe Klientów będą przechowane do momentu całkowitego rozliczenia się ze wszystkich należności wynikających z zakończonej umowy na usługę rozwojową lub do chwili przedawnienia wszystkich roszczeń wynikających z umowy.

5. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych.

Klientowi przysługuje następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych, po spełnieniu warunków i przesłanek określonych przepisami RODO: prawo dostępu do danych osobowych, prawo żądania sprostowania danych osobowych, prawo żądania usunięcia danych osobowych,  prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,  prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,  prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wycofania zgody.

6. Prawo wniesienia skargi do organu.

Klientowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie danych osobowych.

Podanie przez Klienta danych osobowych i ich przetwarzanie przez Administratora danych jest dobrowolne, ale jest warunkiem koniecznym do realizacji umowy zawartej między stronami.

IX. Prawa autorskie

Wszystkie programy dostępne w Instytucie Rozwoju MS Sp. z o.o. są chronione prawem autorskim. Kopiowanie udostępnianych materiałów lub ich nagrywanie oraz przekazywanie ich osobom trzecim jest nielegalne oraz podlega odpowiedzialności karnej opisanej w ustawie o Prawie autorskim (ustawa z 4 lutego 1994 r. tekst jednolity z 2006 r.).

X. Reklamacje

 1. Zamawiający ma prawo do składania reklamacji dotyczących usług świadczonych przez Instytut Rozwoju MS. Sp. z o.o. w terminie 14 dni kalendarzowych od daty zakończenia programu rozwoju osobistego.

2. Reklamacje usług można zgłaszać́ w formie pisemnej listem poleconym na adres Instytut Rozwoju MS Sp. z o.o., ul. Czarnoleska 33, 64-100 Leszno lub drogą mailową na adres reklamacje@maszwsobiemoc.pl najpóźniej w terminie 14 dni kalendarzowych od daty zakończenia programu rozwoju osobistego.

3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:
a) nazwę firmy oraz imię̨ i nazwisko uczestnika;
b) adres siedziby firmy/adres zamieszkania uczestnika programu;

c) przedmiot reklamacji (nazwa usługi, termin i miejsce realizacji itp.);
d) uzasadnienie merytoryczne i formalne reklamacji;
e) oczekiwania uczestnika wobec Instytutu Rozwoju MS Sp. z o.o.

4. Zgłoszone reklamacje zostaną rozpatrzone nie później niż w ciągu 21 dni roboczych liczonych od momentu otrzymania przez Instytut informacji o powstałej nieprawidłowości. Decyzja dotycząca reklamacji z ewentualną propozycją rekompensaty, w przypadku gdy reklamacja jest zasadna, zostanie przesłana mailowo oraz poczta tradycyjną lub osobiście przekazana klientowi.

5. Instytut Rozwoju MS Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpatrzenia, jeżeli reklamacja zostanie złożona po przekroczeniu terminu o którym mowa w par. X pkt 1 lub jeśli wynikać́ będzie ona z nieznajomości postanowień niniejszego Regulaminu.

6. Jeżeli zgłoszenie reklamacyjne nie będzie zawierało wszystkich informacji wskazanych w par. X pkt 3 Instytut Rozwoju MS Sp. z o.o. wyznaczy Zamawiającemu termin 7 dni na złożenie poprawnego zgłoszenie reklamacyjnego.

XI. Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

Regulamin obowiązuje bezterminowo, od dnia 1 czerwca 2018 r.