POLITYKA PRYWATNOŚCI W FIRMIE INSTYTUT ROZWOJU MS SP. Z O.O.

 

I. Postanowienia ogólne

 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Instytut Rozwoju MS Sp. z o.o.  z siedzibą w Lesznie (zwana dalej Instytut Rozwoju), ul. Czarnoleska 33, 64-100 Leszno, NIP 6972326637 REGON:  365393637.
 2. Jeżeli Klient nie zgadza się z Polityką Prywatności, Instytut Rozwoju prosi nie odwiedzać serwisu, nie zapisywać się do newsletterów należących do Instytutu Rozwoju.
 3. Instytut Rozwoju zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, z zastrzeżeniem postanowień rozdziału „Zmiany Polityki Prywatności”.
 4. Postanowienia niniejszej Polityki Prywatności mają odpowiednie zastosowanie do osób nieposiadających aktywnego Konta oraz potencjalnych Klientów, w tym do osób korzystających z formularza kontaktowego.

II. Dane osobowe

 1. Instytut Rozwoju przetwarza dane osobowe Klientów w celach marketingowych, o ile Klient wyrazi zgodę na tego rodzaju marketing.
 2. Instytut Rozwoju wymaga tylko tych danych, które są niezbędne do poprawnego działania serwisu i świadczenia usług. Niepodanie wymaganych danych uniemożliwi wykonanie czynności, której te dane dotyczyły.
 3. Podstawą przetwarzania danych osobowych przez Instytut Rozwoju jest zgoda Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych osobowych Klientów w celu:
 • umożliwienia Klientom korzystania z funkcji strony internetowej,
 • reakcji na informacje przesłane do Instytutu z wykorzystaniem formularza kontaktowego,
 • realizacji subskrypcji bezpłatnych elektronicznych newsletterów.

4. Poprzez podanie swoich danych osobowych w toku składania przez Klienta formularza w celu: subskrypcji bezpłatnego newslettera lub w toku korzystania z formularza kontaktu oraz poprzez zaznaczenie właściwego pola wyboru, Klient dokonuje akceptacji niniejszej Polityki Prywatności. Tym samym Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w związku z zawarciem i wykonywaniem umowy przez Instytut Rozwoju.

5. Podanie jakichkolwiek danych osobowych ma charakter dobrowolny. Podanie danych wymaganych w procesie korzystania z formularza kontaktowego/subskrypcji newslettera jest konieczne do prawidłowego wykonywania usług przez Instytut Rozwoju. Klient w każdym czasie ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

6. Klient ma prawo wniesienia umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych przetwarzanych w przypadku przetwarzania ich w celach, o których mowa w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych, w tym w celach marketingowych, jak również ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w takich wypadkach.

7. Instytut Rozwoju będzie przetwarzać wyłącznie te dane, które są konieczne do prawidłowego wykonania usług przez Instytut Rozwoju MS Sp. z o.o., jak również dla zrealizowania uprawnień wynikających z przepisów obowiązującego prawa, w tym w celach statystycznych, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.

8. W przypadku wyrażenia zgody przez Klienta na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane również w celu przesłania Klientowi takiej informacji.

9. W zakres przetwarzanych danych wchodzi: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu komórkowego, adres.

10. Oprócz danych podawanych przez Klientów w ramach procesów przeglądania strony internetowej, korzystania z formularza kontaktowego, subskrypcji newslettera, w ramach witryny maszwsobiemoc.pl wykorzystywane są mechanizmy gromadzące i przechowujące następujące informacje:

1) z użyciem plików Cookie – dane identyfikujące sesję danej osoby w przeglądarce internetowej i na serwerach strony internetowej magdalenasierszula.pl (określone szczegółowo w Polityce Cookies)

2) z użyciem logów serwera – dane takie jak: adres IP, skąd pochodzi zapytanie o wyświetlenie strony internetowej, typ przeglądarki, język przeglądarki, data i godzina zdarzenia, informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP, w przypadku gdy przejście do strony magdalenasierszula.pl nastąpiło przez odnośnik (link) – adres URL strony, z której Klient został przekierowany na stronę www.maszwsobiemoc.pl.

11. W przypadku uzyskania przez Instytut Rozwoju wiadomości o korzystaniu przez Klienta ze strony internetowej www.maszwsobiemoc.pl niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, Instytut Rozwoju może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Klienta.

12. Przeglądanie zawartości witryny internetowej www.maszwsobiemoc.pl, niepołączone z  korzystaniem z formularza kontaktowego lub zapisu do subskrypcji newslettera, nie wymaga podawania przez Klienta danych osobowych.

 

III. Korzystanie z formularza kontaktowego

1. Skorzystanie z formularza kontaktowego, dostępnego na stronie https://maszwsobiemoc.pl/kontakt/  wymaga podania danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu.

 

IV. Subskrypcja bezpłatnych newsletterów

1. Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych newsletterów należących do Instytutu Rozwoju wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia i adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe.

2. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej newslettera. Adres e-mail jest niezbędny, aby można było wysłać danemu Użytkownikowi newsletter. Imię pozwala Instytutowi zwracać się do czytelników po imieniu.

 3. Przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Instytutu (nie ma zastosowania do Klientów, którzy nie wyrazili zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego Produktów i usług Instytutu).
4. Instytut Rozwoju zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości Klientom, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Instytutu.

5. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości rozumie się wiadomości zawierające informacje odnoszące się bezpośrednio do serwisu www.maszwsobiemoc.pl, usług, niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.).

6. Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych www.maszwsobiemoc.pl

7. Informacje komercyjne są filtrowane w stopniu, w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie.

VI. Jawne Dane Osobowe

 1. Dane osobowe podane na serwisach należących do Instytutu Rozwoju przy okazji wysyłania komentarzy do artykułów, odpowiedzi na forum itp. są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane.
 2. Instytut Rozwoju nie ma możliwości zabezpieczenia Użytkowników przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie podlegają Polityce Prywatności.

VII. Przekazywanie danych podmiotom trzecim

 1. Instytut Rozwoju nie będzie sprzedawać danych osobowych Klientów innym podmiotom.
 2. W toku i w celu wykonywania usług na rzecz Klientów, dane osobowe Klientów mogą być przekazywane innym podmiotom, z którymi wiążą administratora stosowne umowy. Nie wpłynie to na bezpieczeństwo danych osobowych Klientów.
 3. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym organom wymiaru sprawiedliwości.
 4. Odbiorcami Państwa danych są upoważnieni pracownicy/współpracownicy Instytutu Rozwoju, którzy w celu wykonania swoich obowiązków mogą otrzymać do nich dostęp.

VIII. Zmiany Polityki Prywatności

 1. Niniejsza Polityka Prywatności może ulegać zmianom, które będą publikowane na stronie www.maszwsobiemoc.pl. W przypadku zmian Polityki, obowiązują one od dnia ich ogłoszenia na stronach w/w serwisu, a jako że wymagają one zgody obu stron, dotyczą one zgód na przetwarzanie danych osobowych udzielonych po dacie dokonania zmiany Polityki Prywatności. W odniesieniu do zgód na przetwarzanie danych osobowych udzielonych przed zmianą Polityki Prywatności, zastosowanie ma Polityka Prywatności w brzmieniu obowiązującym w chwili udzielenia zgody.