I. Postanowienia ogólne

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:

 1.  Administratorem danych wskazanych w umowie jest Instytut Rozwoju MS Sp. z o.o. z siedzibą ul. Czarnoleska 33 w 64-100 Leszno, adres e-mail: biuro@maszwsobiemoc.pl, tel. +48 534 5992 35.
 2. Jeżeli Klient nie zgadza się z Polityką Prywatności, prosi się nie odwiedzać serwisu.
 3. Instytut Rozwoju zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, z zastrzeżeniem postanowień rozdziału „Zmiany Polityki Prywatności”.
 4. Postanowienia niniejszej Polityki Prywatności mają odpowiednie zastosowanie do osób nieposiadających aktywnego Konta oraz potencjalnych Klientów, w tym do osób korzystających z formularza kontaktowego.

II. Ochrona danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Klientów jest:

 • konieczność realizacji przez Administratora danych obowiązków i uprawnień wynikających z umowy zawartej między stronami – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
 • prawnie uzasadniony interes Administratora danych realizowany przez Administratora danych lub osobę trzecią – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 1. Instytut Rozwoju przetwarza dane osobowe Klientów w celach prowadzonych usług i warsztatów, sesji i działań marketingowych.
 2. Instytut Rozwoju wymaga tylko tych danych, które są niezbędne do poprawnego działania serwisu i świadczenia usług. Niepodanie wymaganych danych uniemożliwi wykonanie czynności, której te dane dotyczyły.
 3. Podstawą przetwarzania danych osobowych przez Instytut Rozwoju jest zgoda Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych osobowych Klientów w celu:
 • umożliwienia Klientom korzystania z funkcji strony internetowej,
 • reakcji na informacje przesłane do Instytutu z wykorzystaniem formularza kontaktowego.

4. Poprzez podanie swoich danych osobowych w toku składania przez Klienta formularza w celu:  korzystania z formularza kontaktu oraz poprzez zaznaczenie właściwego pola wyboru, Klient dokonuje akceptacji niniejszej Polityki Prywatności. Tym samym Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w związku z zawarciem i wykonywaniem umowy przez Instytut Rozwoju.

5. Podanie jakichkolwiek danych osobowych ma charakter dobrowolny. Podanie danych wymaganych w procesie korzystania z formularza kontaktowego jest konieczne do prawidłowego wykonywania usług przez Instytut Rozwoju. Klient w każdym czasie ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

6.Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych.

Klientowi przysługuje następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych, po spełnieniu warunków i przesłanek określonych przepisami RODO: prawo dostępu do danych osobowych, prawo żądania sprostowania danych osobowych, prawo żądania usunięcia danych osobowych,  prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,  prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,  prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wycofania zgody.

Klient ma prawo wniesienia umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych przetwarzanych w przypadku przetwarzania ich w celach marketingowych, jak również ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w takich wypadkach.

7. Instytut Rozwoju będzie przetwarzać wyłącznie te dane, które są konieczne do prawidłowego wykonania usług przez Instytut Rozwoju MS Sp. z o.o., jak również dla zrealizowania uprawnień wynikających z przepisów obowiązującego prawa, w tym w celach statystycznych, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.

8. W przypadku wyrażenia zgody przez Klienta na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane również w celu przesłania Klientowi takiej informacji.

9. W zakres przetwarzanych danych wchodzi: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu komórkowego, adres.

10. Oprócz danych podawanych przez Klientów w ramach procesów przeglądania strony internetowej, korzystania z formularza kontaktowego, w ramach witryny www.maszwsobiemoc.pl wykorzystywane są mechanizmy gromadzące i przechowujące następujące informacje:

1) z użyciem plików Cookie – dane identyfikujące sesję danej osoby w przeglądarce internetowej i na serwerach strony internetowej magdalenasierszula.pl (określone szczegółowo w Polityce Cookies)

2) z użyciem logów serwera – dane takie jak: adres IP, skąd pochodzi zapytanie o wyświetlenie strony internetowej, typ przeglądarki, język przeglądarki, data i godzina zdarzenia, informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP, w przypadku gdy przejście do strony magdalenasierszula.pl nastąpiło przez odnośnik (link) – adres URL strony, z której Klient został przekierowany na stronę www.maszwsobiemoc.pl.

11. W przypadku uzyskania przez Instytut Rozwoju wiadomości o korzystaniu przez Klienta ze strony internetowej www.maszwsobiemoc.pl niezgodnie z Regulaminem Realizacji Programów Rozwoju Osobistego lub z obowiązującymi przepisami, Instytut Rozwoju może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Klienta.

12. Przeglądanie zawartości witryny internetowej www.maszwsobiemoc.pl, niepołączone z  korzystaniem z formularza kontaktowego nie wymaga podawania przez Klienta danych osobowych.

13. Odbiorcy danych osobowych Klienta.

Dane osobowe Klientów będą przekazywane:

 • pracownikom upoważnionym przez Administratora danych,

będą dokonywać przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO na wyraźne udokumentowane polecenie Administratora danych.

14. Prawo wniesienia skargi do organu.

Klientowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

III. Korzystanie z formularza kontaktowego

1. Skorzystanie z formularza kontaktowego, dostępnego na stronie https://maszwsobiemoc.pl/kontakt/  wymaga podania danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu.

IV. Przekazywanie danych podmiotom trzecim

 1. Instytut Rozwoju nie będzie sprzedawać danych osobowych Klientów innym podmiotom.
 2. W toku i w celu wykonywania usług na rzecz Klientów, dane osobowe Klientów mogą być przekazywane innym podmiotom, z którymi wiążą administratora stosowne umowy. Nie wpłynie to na bezpieczeństwo danych osobowych Klientów.
 3. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym organom wymiaru sprawiedliwości.
 4. Odbiorcami Państwa danych są upoważnieni pracownicy/współpracownicy Instytutu Rozwoju, którzy w celu wykonania swoich obowiązków mogą otrzymać do nich dostęp.

V. Zmiany Polityki Prywatności

 1. Niniejsza Polityka Prywatności może ulegać zmianom, które będą publikowane na stronie www.maszwsobiemoc.pl. W przypadku zmian Polityki, obowiązują one od dnia ich ogłoszenia na stronach w/w serwisu, a jako że wymagają one zgody obu stron, dotyczą one zgód na przetwarzanie danych osobowych udzielonych po dacie dokonania zmiany Polityki Prywatności. W odniesieniu do zgód na przetwarzanie danych osobowych udzielonych przed zmianą Polityki Prywatności, zastosowanie ma Polityka Prywatności w brzmieniu obowiązującym w chwili udzielenia zgody.

Polityka Prywatności Instytut Rozwoju MS Sp. z o.o. obowiązuje od 1 czerwca 2018 r.