Karta Rozwoju

Z myślą o naszych klientach, przygotowaliśmy program lojalnościowy. Program ma na celu zachęcenie uczestników do inwestowania w ciągły rozwój.

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem.

Obrazek
Obrazek

Program lojalnościowy

MOCno osobista Karta Rozwoju

REGULAMIN

1. Postanowienia ogólne
1.1. Niniejszy Regulamin określa warunku Programu „MOCno osobista Karta Rozwoju, zwanego dalej Programem.
1.2. Organizatorem Programu jest Instytut Rozwoju Masz w sobie MOC z siedzibą w Lesznie, przy Królowej Jadwigi 25/11, zwany dalej Organizatorem.
1.3. Do programu może przystąpić każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, zwana dalej Uczestnikiem.
1.4. Program skierowany jest do Uczestników, którzy korzystają z usług oferowanych przez Instytut Rozwoju Masz w sobie moc.
1.5. Celem Programu jest oferowanie świadczeń Uczestnikom Programu wskazanych w niniejszym Regulaminie.
1.6. Uczestnictwo w Programie jest dobrowolne i bezpłatne.
1.7. Regulamin obowiązuje Organizatora i Uczestników od chwili jego ogłoszenia na stronie internetowej www.maszwsobiemoc.pl tj. 01.09.2016r.
1.8. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie w każdym momencie trwania Programu.

W przypadku wprowadzenia zmian do Regulaminu przez Organizatora, zostanie on udostępniony na stronie internetowej www.maszwosbiemoc i każdy jego Uczestnik zostanie powiadomiony o zamianach.

2. Przystąpienie do Programu

2.1. Każda osoba zainteresowana przystąpieniem do Programu zobowiązana jest do wypełnienia formularza zgłoszeniowego dostępnego w siedzibie Instytutu Rozwoju.
2.2. Formularz zgłoszeniowy powinien zostać wypełniony w sposób kompletny, czytelny i zgodny z prawdą. Organizator zaakceptuje tylko taki Formularz Zgłoszeniowy, który został prawidłowo wypełniony i zawiera wszystkie wymagane dane, w tym zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie związanym z Programem potwierdzoną własnoręcznym podpisem.
2.3. Organizator zastrzega sobie prawo niezaakceptowania formularza zgłoszeniowego w uzasadnionych przypadkach, o których zainteresowana osoba zostanie powiadomiona.
2.4. Uczestnik jest zobowiązany do powiadamiania Organizatora o zmianach danych zawartych w formularzu zgłoszeniowym.
2.5. Uczestnik akceptuje treść Regulaminu poprzez złożenie podpisu na Formularzu Zgłoszeniowym.


3. Uczestnictwo w Programie

3.1. Uczestnictwo w Programie wiąże się z możliwością gromadzenia środków pieniężnych na subkoncie Uczestnika.
3.2. Od każdej transakcji netto na konto Uczestnika zostanie przekazane 10% tej wartości.
3.3. Od momentu przystąpienia do programu, kwoty będą przekazywane na subkonto automatycznie.
3.4. Zgromadzone przez Uczestnika środki można wymienić na warsztat, którego wartość wynosi sumę zgromadzonych środków.
3.5. W przypadku, gdy wybrany przez Uczestnika warsztat, jest droższy niż suma zgromadzonych przez niego środków, istnieje możliwość dopłaty różnicy ceny.
3.6. Kwota zgromadzonych środków nie podlega wymianie na gotówkę.

4. MOCno Osobista Karta Rozwoju

4.1. MOCno Osobista Karta Rozwoju, zwana dalej Kartą, jest kartą imienną, na której widnieje Imię i Nazwisko posiadacza oraz numer identyfikacyjny.
4.2. Karta przeznaczona jest tylko dla klientów indywidualnych.
4.3. Każdy Uczestnik może mieć tylko jedno subkonto, do którego będzie przypisania tylko jedna Karta.
4.4. Karta nie jest karta płatniczą, bankomatową, kredytową.
4.5. Karta jest własnością Organizatora Programu.
4.6. Karta ma charakter osobisty i nie może być sprzedawana, odstępowana bądź użyczana innym osobom.
4.7. Karta wydawana jest Uczestnikowi Programu bezpłatnie.
4.8. Karta jest wydawana bezterminowo, jednakże Organizator Programu zastrzega sobie prawo do zakończenia Programu, o czym poinformuje Uczestników.
4.9. Organizator może odmówić honorowania Karty, jeśli ta jest zniszczona lub uszkodzona.
4.10. W przypadku, gdy Uczestnik zgubi Kartę lub ulegnie ona zniszczeniu, przez co uniemożliwia ona korzystanie z niej, Uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie Organizatora.
4.11. W przypadku zgubienia lub zniszczenia Karty na prośbę Uczestnika zostanie wydany duplikat po uiszczeniu opłaty 10zł netto. Zgromadzone środki zostaną przepisane do nowej Karty i nie przepadną.


5. Reklamacje

5.1. Wszelkie reklamacje związane z Programem należy zgłaszać na adres email: karta@maszwsobiemoc.pl.
5.2. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni roboczych od daty zgłoszenia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, termin ten może zostać wydłużony według uznania Organizatora.
5.3. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Organizator powiadamia Uczestnika mailem zwrotnym lub telefonicznie.


6. Rezygnacja i wyłączenie Uczestnika z Programu

6.1. Uczestnik może zostać wyłączony z Programu w szczególnych przypadkach:
6.1.1. Uczestnik nie przestrzega Regulaminu,
6.1.2. Uczestnik podał nieprawdziwe dane w Formularzu Zgłoszeniowym,
6.1.3. Uczestnik cofnął zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
6.2 Każdy Uczestnik może zrezygnować z korzystania z Programu w każdym momencie jego trwania. Oświadczenie o rezygnacji wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Rezygnacja wchodzi w życie z chwilą otrzymania przez Organizatora oświadczenia Uczestnika o rezygnacji. Rezygnacja z uczestnictwa jest równoznaczna z usunięciem danych z bazy i zamknięciem konta. Zgromadzone środki przepadają.
6.3. Informacja o wykluczeniu lub potwierdzenie rezygnacji z Programu zostanie wysłane Uczestnikowi na adres podany w formularzu zgłoszeniowym.
6.4. Jeśli dane kontaktowe Uczestnika są niezgodne z prawdą, przez co Organizator nie może nawiązać z nim kontaktu w formie wskazanej w formularzu zgłoszeniowym, konto Uczestnika może zostać zablokowane do czasu podania aktualnych danych na Formularzu Rejestracyjnym.

7. Zakończenie Programu

7.1. Organizator zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia Programu w każdym momencie jego trwania.
7.2. W przypadku zawieszenia lub zakończenia Programu Organizator jest zobowiązany do umieszczenia odpowiedniej informacji na stronie internetowej www.maszwsobiemoc.pl oraz wysłania stosownej wiadomości e-mail do Uczestników.
7.3. Fakt zawieszenia lub zakończenia Programu przez Organizatora nie stanowi przesłanki dla wniesienia odwołania przez Uczestnika do Organizatora.
7.4. Uczestnik ma prawo wykorzystać zgromadzoną kwotę na subkoncie w terminie do 3 miesięcy od momentu upublicznienia informacji o zawieszeniu lub zakończeniu Programu.
7.5. W przypadku wznowienia Programu po jego zawieszeniu, każdy Uczestnik zachowuje uprawnienia wynikające z Programu.

8. Dane osobowe

8.1. Dane osobowe Uczestnika podlegają ochronie zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
8.2. W formularzu zgłoszeniowym Uczestnik wyraża dobrowolną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora w celach związanych z Programem, przez umieszczenie na nim swojego podpisu.
8.3. Uczestnik Programu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich aktualizowania i poprawiania. Kontakt w tym zakresie z Organizatorem może się odbywać za pomocą adresu e-mail: karta@maszwsobiemoc.pl
8.4. Odbiorcami danych osobowych Uczestnika są wyłącznie pracownicy Organizatora Programu.

9. Postanowienia końcowe

9.1. Treść Regulaminu jest udostępniona wszystkim Uczestnikom Programu za pośrednictwem strony internetowej www.maszwsobiemoc.p lub na prośbę Uczestnika w siedzibie Instytutu.
9.2. Niniejszy Regulamin uważa się za zaakceptowany przez Uczestnika poprzez złożenie przez niego podpisu na formularzu zgłoszeniowym w momencie przystępowania do Programu.
9.3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez właściwy Sąd Powszechny.

INSTYTUT ROZWOJU

Masz w sobie MOC

    Napisz do nas
Skontaktuj się

Pati

PATRYCJA NAPIERAŁA
Doradca ds. Szkoleń
+48 534 599 235
biuro@maszwsobiemoc.plNewsletter

Zapisz się i otrzymuj co miesiąc ciekawe artykuły i informacje o naszych warsztatach.Jeśli nie chcesz otrzymywać więcej naszych informacji, zgłoś proszę ten fakt na biuro@maszwsobiemoc.pl